กิจกรรม
ข่าวสาร
Otop/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
 
เทศบาลเมืองพิมลราช ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป


 
 สามารถติดต่อได้ที่ : 02-592-6040,088-022-7500 e-mail : pimolrach88@hotmail.co.th
 
 
 
 
 


-กิจการสภา- [ 29 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 52 


-VDO วิดิทัศน์- [ 29 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ราคากลาง- [ 29 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 34 
 
 
 
 
-แผนอัตรากำลัง- [ 29 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
 
-แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง- [ 29 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
 
นบ0023.3/ว1343 ขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย  [ 21 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว1346 โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานกาประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  [ 21 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.1/ว1386 ขอเชิญประชุมนายกและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2562  [ 21 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.1/ว333 ขอเชิญร่วมประชุมนายกปลัดองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  [ 21 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว1361 การพิมพ์ชื่อผิดพลาดคลาดเคลื่อน การเปลี่ยนชื่อ และการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  [ 21 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว349 โครงการเครือข่าย READ Thailand : อ่านสร้างคน คนสร้างชาติ Episode 1 การขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนมนุษย์ด้สยพลังการอ่านในเด็กปฐมวัย [ 21 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว1384 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562 และการประกวดคลิปวีดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2562  [ 21 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.1/ว342 เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่  [ 21 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.5/ว1357 ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว337 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562  [ 20 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.2/ว1379 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 20 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว1377 การเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ทั่วประเทศ  [ 20 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/6346 การจัดงานโครงการ Thailand Expo 2019 [ 20 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.1/ว327 กำหนดระยะเวลาให้ผู้ประสงค์ที่จะเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น  [ 20 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.1/ว328 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งทีมฟุตบอล รายการ เจ้าหนูนักเตะท้องถิ่นไทยไปตะลุยฟุตบอลยุวชนโลก [ 20 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว1361 การพิมพ์ชื่อผิดพลาดคลาดเคลื่อน การเปลี่ยนชื่อ และการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  [ 20 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว1360 หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ำ  [ 20 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.5/ว330 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ประจำปี2562  [ 20 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.5/ว283 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.e-LAAS ประจำปี 2562 รุ่นที่ 3-8  [ 20 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.5/ว282 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย  [ 20 มี.ค. 2562 ]     
 
 
การตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะในพื้นที่ กสล. มท 0820.2/ว1090  [ 21 มี.ค. 2562 ]
ขออนุเคราะห์ข้อมูลการสำรวจประชากรสุนัขและแมวเพื่อจัดทำฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งเดียว Rabies One Data (ระบบ Thai Rabies Net) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1234  [ 21 มี.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/5579-5615 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว1230 [รายชื่อ]  [ 21 มี.ค. 2562 ]
โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด กพส. มท 0810.2/ว1070  [ 21 มี.ค. 2562 ]
ขอส่งเอกสารการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่มสำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1216  [ 21 มี.ค. 2562 ]
เชิญประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว1231 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินโครงการควบคุมโรคพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2569 กศ. มท 0816.3/ว1044 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2562 ]
การประชุมชี้แจงและอบรมการใช้ระบบคัดกรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1199  [ 21 มี.ค. 2562 ]
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1229  [ 21 มี.ค. 2562 ]
การคัดเลือกลูกเสือเนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560 และประจำปี 2561 และกำหนดการรับมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560 และประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1202  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1018 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 20 มี.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1213  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1211  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การตรวจติดตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กยผ. มท 0815.4/ว1210  [ 20 มี.ค. 2562 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว53  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1201  [ 20 มี.ค. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1208  [ 20 มี.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตักและฐานรากในการจ้างก่อสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1193  [ 20 มี.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1192  [ 20 มี.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว1197 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 มี.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1198  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด กสล. มท 0820.2/ว1031  [ 19 มี.ค. 2562 ]
แนววินิจฉัยข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในประเด็นเกี่ยวกับการออกคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้อำนวยการกองแต่ละกองเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุประจำกองแต่ละกอง สน.คท. มท 0808.2/ว1065  [ 19 มี.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารการจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1072  [ 19 มี.ค. 2562 ]
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
อบต.บางคูรัด ออกบริการประชาชนตามคำร้อง เรื่องมีน้ำท่วมขัง และท่อระบายน้ำอุดตุน บริเวณถนนและท่ [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บางคูรัด ออกดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน สารเคมีกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก กรณีมีผู้ป่ว [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บางคูรัด การเรียนการสอนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางคูรัด [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓ [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถขยะ หมายเลขทะเบี [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาซ่อมรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๑๐๕ นนทบุร [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บางใหญ่ ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายงานขออนุมัติจ้างซ่ [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.บางใหญ่ ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายงานขออนุมัติจ้างซ่ [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.บางกร่าง ประชาสัมพันธ์ \"บทลงโทษของการเมาแล้วขับ\" ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ใน [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บางกร่าง ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สนับสนุนให้ประชาชนใช้บริการโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุร [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บางคูรัด กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ \"เดือนเมษายน\" ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บางคูรัด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 20 
อบต.บางรักพัฒนา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเปรมวดี หมู่ที่๖ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบ [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บางรักพัฒนา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.บางรักพัฒนา ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายใน ม.กฤษดานคร ๑๐ [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
 
 
 
หน่วยเลือกตั้งที่ 17 บริเวณหน้าร้านลุงลี (21 มี.ค. 2562)    อ่าน 82  ตอบ 5  
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (20 มี.ค. 2562)    อ่าน 58  ตอบ 5  
รบกวนขอตารางฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ปี2562 ค่ะ (19 มี.ค. 2562)    อ่าน 86  ตอบ 4  
 
 
 
ทม.พิมลราช หน่วยเลือกตั้งที่ 17 บริเวณหน้าร้านลุงลี (21 มี.ค. 2562)    อ่าน 82  ตอบ 5
อบต.ไทรน้อย ขอคำแนะนำเบื้องต้น กรณีปัญหาเด็กแว๊นป่วนหมู่บ้าน เรื้อรัง (21 มี.ค. 2562)    อ่าน 38  ตอบ 1
อบต.บางคูรัด จ้างตัดต้นไม้ (21 มี.ค. 2562)    อ่าน 18  ตอบ 1
อบต.บางคูรัด การบริการเก็บขยะในหมู่บ้านพฤกษา3 (21 มี.ค. 2562)    อ่าน 326  ตอบ 7
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์

เทศบาลเมืองพิมลราช
 
 
   
 
  คุณอยากให้ ทม.พิมลราช พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  สวัสดิการประชาชน
  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 
 
1
2
3
4
 
   
   
 
 
 
 


   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองพิมลราช จำนวนผู้เข้าชม 4,638,032 เริ่มนับ 26 ส.ค. 2554
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร : 02-5926040 , 02-5926228-9 จัดทำโดย : NAXsolution.com