สามารถติดต่อได้ที่ : 02-592-6040,088-022-7500 e-mail : pimolrach88@hotmail.co.th
 
 
 
 
     
 
 
ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
ส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 
ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
 
พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการบริการ
 
ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 
ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ
 
ส่งเสริม ปรับปรุงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
การควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
 
     
 
 
ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกและประกอบอาชีพ
 
ส่งเสริม สนับสนุนการพาณิชย์ และการลงทุน
 
ส่งเสริม สนับสนุน การลงทุนภาคอุตสาหกรรม
 
ส่งเสริม สนับสนุน ภาคเกษตรกรรมปลอดภัยได้มาตรฐาน
 
ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว
 
ส่งเสริม สนับสนุน อาชีพการเลี้ยงสัตว์
 
ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
     
 
 
ส่งเสริม สนับสนุน บำรุงรักษาศิลปะ โบราณสถาน วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 
ส่งเสริม สนับสนุนด้านศาสนา
 
ส่งเสริม ให้มีและสนับสนุนพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2554
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองพิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ๑๑๑๑๐ โทรศัพท์ : ๐๒-๕๙๒-๖๐๔๐
จำนวนผู้เข้าชม 4,335,826 เริ่มนับ 26 ส.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com