สามารถติดต่อได้ที่ : 02-592-6040,088-022-7500 e-mail : pimolrach88@hotmail.co.th
 
 
 
 
     
 
 
ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน
 
ป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
 
ส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
 
ส่งเสริม สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์
 
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
 
ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
 
ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายขององค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ
 
ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
 
ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 
ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
 
     
 
 
บริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และมลพิษต่าง ๆ
 
ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
 
ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมการฆ่าสัตว์
 
ส่งเสริม สนับสนุน บำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
 
ส่งเสริม สนับสนุน การลดภาวะโลกร้อน
 
     
 
 
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
 
พัฒนางานผังเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการควบคุมอาคาร
 
พัฒนาระบบไฟฟ้าและประปา
 
พัฒนาระบบจราจร ขนส่งมวลชน การวิศวกรรมจราจร และบุคลากร ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2554
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองพิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ๑๑๑๑๐ โทรศัพท์ : ๐๒-๕๙๒-๖๐๔๐
จำนวนผู้เข้าชม 4,335,941 เริ่มนับ 26 ส.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com