Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 สามารถติดต่อ ได้ที่เบอร์ 02-592-6040 email pimonnews@pimolrach.go.th
 
 
 
 
แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงาน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๑๔๙) 8 มิ.ย. 2554
โครงการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๔ (MoPH.-MoAC.Rabies Awards 2011)(มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๑๕๑) 8 มิ.ย. 2554
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น 7 มิ.ย. 2554
การตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๒.๓/ว๑๐๑๕) [แบบ 1 รายงานผลคะแนน] [แบบ 2 รายงานแบบสอบถามประชาชน] 7 มิ.ย. 2554
บทบาทหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๕๑ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๑๓๔) 7 มิ.ย. 2554
การจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๕๔ (ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน) (มท ๐๘๐๒.๕/ว๑๘) 7 มิ.ย. 2554
เลื่อนกำหนดการสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว๑๑๒๖) 7 มิ.ย. 2554
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ (หลักสูตร ๕ วัน) รุ่นที่ ๗-๘/๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๑๑๓๓) [บัญชีรายชื่อรุ่น ๗-๘] 6 มิ.ย. 2554
การรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ (หลักสูตร ๕ วัน) รุ่นที่ ๖/๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๑๑๓๒) 6 มิ.ย. 2554
ข่าวสารความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างประเทศ เรื่องผลกระทบจากอุบัติการณ์นิวเคลียร์ในอาหารทะเล (มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๑๓๑) 6 มิ.ย. 2554
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ๒๕๓๔(ภาษีมูลค่าเพิ่ม๑ใน๙)ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตและเงินที่จัดเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่อปท.(ด่วนที่สุดที่มท๐๘๐๘.๓/ว๑๑๒๗) [บัญชีจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔] 6 มิ.ย. 2554
ระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๖๔) 6 มิ.ย. 2554
การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท ๐๘๐๘.๓/ว๑๑๒๕) 6 มิ.ย. 2554
การแสดงข้อความหรือเอกสารเพื่อยืนยันเข้าอบรม (มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๑๓๐) 6 มิ.ย. 2554
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๕/ว๑๙) 3 มิ.ย. 2554
ข่าวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง สถ.พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา อปท. 3 มิ.ย. 2554
ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๓/ว๑๑๒๐) 3 มิ.ย. 2554
ผลการดำเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการส่งเสริมการดำเนินการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๑๑๐) 3 มิ.ย. 2554
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพนางอรุณ สกลพันธุ์ มารดาอดีต อสถ. (นายไพรัตน์ สกลพันธุ์) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๖๐) 3 มิ.ย. 2554
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๒/ว๑๑๑๗, ว๓๙) [เอกสารแนบ] 3 มิ.ย. 2554
<< หน้าแรก... [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] ....หน้าสุดท้าย >> [493]
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2554
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๕๙๒-๖๐๔๐
จัดทำโดย : NAXsolution.com