Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 สามารถติดต่อ ได้ที่เบอร์ 02-592-6040 email pimonnews@pimolrach.go.th
 
 
 
 
การพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดการบริหารจัดการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กตามแนวพระราชดำริ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๓๖๐๐) [คู่มือฯ] 22 เม.ย. 2554
ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๑๔) 22 เม.ย. 2554
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด (อำนวยการ ระดับต้น) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท ๐๘๐๒.๓/ว๕๑, ว๘๗๓) 22 เม.ย. 2554
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๓/ว๑๔๓๘) 22 เม.ย. 2554
การกรอกแบบรายงานการศึกษา (มท ๐๘๙๓.๓/ว๘๔๓) 22 เม.ย. 2554
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันเวลาการประชุมแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๘๖๙) 22 เม.ย. 2554
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปะ ดนตรี และการแสดง (มท ๐๘๙๓.๔/ว๘๗๐) 22 เม.ย. 2554
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๘๖๔) 22 เม.ย. 2554
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประเมิน (สัมภาษณ์) ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (มท ๐๘๐๒.๓/ว๘๗๑, ว๕๐) 22 เม.ย. 2554
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๓.๒/ว๘๔๗) 21 เม.ย. 2554
โครงการกิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๓.๒/ว๘๘๖) 21 เม.ย. 2554
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๓.๒/ว๘๒๔) 21 เม.ย. 2554
การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๓.๒/ว๘๒๕) 21 เม.ย. 2554
โครงการประชุมสัมมนาภายใต้ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปท้องถิ่น ปฏิรูปประเทศไทย (มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๐) 21 เม.ย. 2554
พื้นที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๘๖๗) 21 เม.ย. 2554
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกรณีอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๑๔๔๓) 21 เม.ย. 2554
การจัดสรรงบประมาณเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในงวดที่ ๒ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๓/ว ๘๖๓) 21 เม.ย. 2554
การสัมมนา หัวข้อ การนำใช้และการปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารสำหรับโครงการที่รัฐจัดให้มีหรือพัฒนาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย พ.ศ. ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๔.๕/ว ๘๕๙) 21 เม.ย. 2554
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.,ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง (มท ๐๘๐๙.๕/ว๑๑) 20 เม.ย. 2554
การสำรวจข้อมูลความเสียหายในด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยังไม่ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิม (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๘๕๘) 20 เม.ย. 2554
<< หน้าแรก... [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] ....หน้าสุดท้าย >> [486]
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2554
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๕๙๒-๖๐๔๐
จัดทำโดย : NAXsolution.com