Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 สามารถติดต่อ ได้ที่เบอร์ 02-592-6229 email pimonnews@pimolrach.go.th
 
 
 
 
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพนักงานส่วนตำบล (มท ๐๘๐๙๖/ว๑๕) 1 มี.ค. 2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพนักงานเทศบาล (มท ๐๘๐๙๖/ว๑๔) 1 มี.ค. 2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท ๐๘๐๙๖/ว๑๓) 1 มี.ค. 2555
ขยายเวลาการลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและเลื่อนกำหนดการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ (วิทยุสื่อสาร สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๖๒๐) 1 มี.ค. 2555
โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาท้องถิ่นอำเภอ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๔.๑/ว๕) 1 มี.ค. 2555
การจัดทำประมาณการรายได้และรายงานคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และรายงานฐานะการเงินของกองทุนและเงินหมุนเวียน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๒) [ดาวน์โหลดแบบรายงานฯ] 1 มี.ค. 2555
รายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณี บริษัท อัลติเมท พร็อบเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด ก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือล่วงล้ำลำน้ำ ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ บ้านบางเบ้า ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด (มท ๐๘๐๔.๕/ว๖๐๙) 1 มี.ค. 2555
การประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (มท ๐๘๐๖/ว๖๑๒) 1 มี.ค. 2555
การประขาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัด สถ. (มท ๐๘๐๖/ว๑๑) 1 มี.ค. 2555
โครงการอบรมสัมมนาครูแกนนำในการรณรงค์และป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๓๔๔) [บัญชีรายชื่อฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 29 ก.พ. 2555
แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 29 ก.พ. 2555
ขอซักซ้อมการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เพิ่มเติม (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/๖๐๑) 29 ก.พ. 2555
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๓.๓/ว๕๗๔) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 29 ก.พ. 2555
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๓.๓/ว๕๗๓) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 29 ก.พ. 2555
ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๓/ว๕๙๓) 29 ก.พ. 2555
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ (มท ๐๘๑๒/ว๔ ,ว๕๘๒) [เอกสารแนบ] 29 ก.พ. 2555
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคล องค์กร สื่อ เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล ประชาบดี สำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น (มท ๐๘๙๑.๓/ว๕๘๗) 29 ก.พ. 2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท ๐๘๐๓/ว๕๘๕) 29 ก.พ. 2555
การมอบอำนาจเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย (มท ๐๘๐๑.๑/ว๒๓) 29 ก.พ. 2555
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๕-๘ (มท ๐๘๐๙.๕/ว๒๕) [บัญชีรายชื่อ รุ่น ๕-๘] 29 ก.พ. 2555
<< หน้าแรก... [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] ....หน้าสุดท้าย >> [540]
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2554
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองพิมลราช
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๕๙๒-๖๐๔๐
จัดทำโดย : NAXsolution.com