Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 สามารถติดต่อ ได้ที่เบอร์ 02-592-6040 email pimonnews@pimolrach.go.th
 
 
 
 
ประกาศรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับมอบชุดสื่อการเรียนการสอนในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2556 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1718 30 ก.ค. 2556
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกรรม ครั้งที่ 1/2556 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/425 30 ก.ค. 2556
ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1706 30 ก.ค. 2556
กำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2554 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว1712 29 ก.ค. 2556
รายงานความก้าวหน้าของตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2556 "ร้อยละของเทศบาลและ อบต. ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด" ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1713 29 ก.ค. 2556
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว47 29 ก.ค. 2556
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (จังหวัด) ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.2/ว1704 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 29 ก.ค. 2556
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม 3 คณะ ด่วนที่สุดสล. มท 0801.1/ว56 29 ก.ค. 2556
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2556 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 32 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1703 [รายชื่อ] 26 ก.ค. 2556
การซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1702 26 ก.ค. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1700 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 ก.ค. 2556
สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2556 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1696 26 ก.ค. 2556
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมืองและให้จังหวัดจัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาเมือง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1699 26 ก.ค. 2556
การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 1.1.6 รายได้ครัวเรือน (ทั้งประเทศ) เพิ่มขึ้น ด่วนมาก สน.พส. มท 0810.2/9597 26 ก.ค. 2556
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2556" สน.กศ. มท 0893.3/ว1691 25 ก.ค. 2556
ขอเชิญส่งรายชื่อบุคคลและผลงานเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรมของสภาพัฒนาการเมือง ประจำปี 2556 กจ. มท 0202.4/ว674 24 ก.ค. 2556
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2556 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1689 24 ก.ค. 2556
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1665 19 ก.ค. 2556
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทน ด่วนที่สุด สล. มท 0201.3/ว2842 19 ก.ค. 2556
การสำรวจประสิทธิภาพในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1673 19 ก.ค. 2556
<< หน้าแรก... [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] ....หน้าสุดท้าย >> [644]
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2554
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองพิมลราช
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๕๙๒-๖๐๔๐
จัดทำโดย : NAXsolution.com