Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 สามารถติดต่อ ได้ที่เบอร์ 02-595-6040 email pimonnews@pimolrach.go.th
 
 
 
 
โครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา สน.สส. มท 0891.4/ว323 4 ก.พ. 2556
แผนปฎิบัติการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ปี 2556 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว322 4 ก.พ. 2556
การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์การป้องกันไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ 9 จังหวัด ปี 2556 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว316 4 ก.พ. 2556
การสนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจระบบรับรองมาตรฐานแผนชุมชนแก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.4/ว272 4 ก.พ. 2556
ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่อำเภอเป้าหมายเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน ปีงบประมาณ 2556 สน.สส. มท 0891.4/ว314 4 ก.พ. 2556
การพัฒนาปรับปรุงระบบ e-GP และระบบ GFMIS เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว324 [คู่มือการบันทึก e-GP] 4 ก.พ. 2556
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2556) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว270 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 1 ก.พ. 2556
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งวดที่ 1 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว293 [บัญชีจัดสรรงบประมาณฯ] 1 ก.พ. 2556
การเตรียมความพร้อมการให้บริการการแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อรองรับประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว291 1 ก.พ. 2556
การแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับภาค และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.3/ว303 [หลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันฯ] 1 ก.พ. 2556
จดหมายข่าว @ POST ฉบับที่ 2/2556 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ศส. มท 0806/ว3 1 ก.พ. 2556
เพิ่มเติมรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สน.บถ. มท 0809.4/ว315 1 ก.พ. 2556
การมอบหมายให้ข้าราชการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ กจ. มท 0802.3/ว289 1 ก.พ. 2556
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2556 รุ่นที่ 15 - 23 สน.คท. มท 0808.4/ว266 [บัญชีรายชื่อฯ] 1 ก.พ. 2556
ประกาศผลการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 สน.กศ. มท 0893.2/ว248 [สิ่งที่สงมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 31 ม.ค. 2556
การปรับปรุงภาคผนวก 1 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 สล. พล 0023.1/01441 31 ม.ค. 2556
ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว246 30 ม.ค. 2556
ขอเรียนเชิญร่วมงานมหกรรม ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว262 30 ม.ค. 2556
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กจ. มท 0802.4/ว271 30 ม.ค. 2556
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว279 30 ม.ค. 2556
<< หน้าแรก... [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] ....หน้าสุดท้าย >> [608]
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2554
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองพิมลราช
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๕๙๒-๖๐๔๐
จัดทำโดย : NAXsolution.com