Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 สามารถติดต่อ ได้ที่เบอร์ 02-592-6229 email pimonnews@pimolrach.go.th
 
 
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมซักซ้อมความเข้าใจและระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดและท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๙๕๑) 16 ก.ย. 2554
การตรวจติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๙๖๔) 16 ก.ย. 2554
การดำเนินการมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (มท ๐๘๐๒.๒/ว๑๙๖๔) 16 ก.ย. 2554
การเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๙๖๕) 16 ก.ย. 2554
ประชุมชี้แจงผลการวิเคราะห์การประเมินตามโครงการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๒.๓/ว๑๙๖๒) 16 ก.ย. 2554
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 15 ก.ย. 2554
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (มท ๐๘๐๒.๔/ว๑๒๓,ว๘๐๘๐) 15 ก.ย. 2554
การบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS Web Online (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๙๓๒) 15 ก.ย. 2554
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๔ และกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๑ (มท ๐๘๐๙.๔/ว๑๙๓๓) 14 ก.ย. 2554
แบบสรุปข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๔/ว๑๙๓๑) 14 ก.ย. 2554
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เพิ่มเติม (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๙๒๕) 14 ก.ย. 2554
ขอจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เพิ่มเติม (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๙๒๔) 14 ก.ย. 2554
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑๖ (มท ๐๘๐๙.๕/ว๔๑) [บัญชีรายชื่อฯ และตารางการอบรม] 14 ก.ย. 2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ รายการค่ารักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือบุตร และค่าเช่าบ้าน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว๑๙๒๓) 14 ก.ย. 2554
โครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับบุคลากรท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๙๒๖) 14 ก.ย. 2554
การดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๑.๔/ว๓๘๓๔) 13 ก.ย. 2554
การพิจารณาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กรณีกิจการที่อาจเกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงตามมาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มท ๐๘๙๑.๔/ว๑๘๙๗) 13 ก.ย. 2554
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ (มท ๐๘๙๑.๔/ว๑๘๙๘) 13 ก.ย. 2554
การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๓/ว๙๗) 13 ก.ย. 2554
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (มท ๐๘๐๑.๑/ว๔๕) 13 ก.ย. 2554
<< หน้าแรก... [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] ....หน้าสุดท้าย >> [509]
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2554
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองพิมลราช
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๕๙๒-๖๐๔๐
จัดทำโดย : NAXsolution.com