สามารถติดต่อ ได้ที่เบอร์ 02-592-6040 email pimonnews@pimolrach.go.th
 
 
 
 
การตรวจสอบหนังสือค้ำประกันสัญญา (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๖๗๙) 24 มี.ค. 2554
การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๓/ว๖๙๓) 24 มี.ค. 2554
การแต่งตั้งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท ๐๘๐๒.๓/ว๒๙) 24 มี.ค. 2554
ยกเลิกและแก้ไขข้อความในหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/๓๐๖ ลงวันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๕๔ เรื่อง โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๖๘๒) 23 มี.ค. 2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งวดที่ ๒ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๒๕๔๓-๒๖๑๗) [บัญชีรายละเอียดฯ] 23 มี.ค. 2554
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (มท ๐๘๐๘.๔/ว๐๐๘) 23 มี.ค. 2554
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๖๗๗) 23 มี.ค. 2554
ร่างระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ และร่างประเด็นหารือในการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหาร สถ. และ ทถจ. 22 มี.ค. 2554
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทยพิจารณา (มท ๐๘๐๒.๓/ว๖๖๓) 22 มี.ค. 2554
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว๖๖๕) 22 มี.ค. 2554
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดที่รับผิดชอบการถ่ายโอนภารกิจฯ 21 มี.ค. 2554
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้หลักสูตรและการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๖๕๐) 21 มี.ค. 2554
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ในงวดที่ ๒ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๖๓๖) [รายละเอียดการจัดสรรเบี้ยความพิการ] 21 มี.ค. 2554
การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพ (มท ๐๘๙๑.๓/ว๖๓๗) 21 มี.ค. 2554
การจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ในงวดที่ ๒ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๖๓๕) 21 มี.ค. 2554
แนวทางการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการเร่งรัด ๓ เดือน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๖๕๙) 21 มี.ค. 2554
ขอความร่วมมือสำรวจความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๖๑๖) 21 มี.ค. 2554
การดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๖๖๐) 21 มี.ค. 2554
แจ้งผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ (มท ๐๘๐๘.ภ/ว๖๓๙) 18 มี.ค. 2554
การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๑๐.๕/ว๖๔๘) 18 มี.ค. 2554
<< หน้าแรก... [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] ....หน้าสุดท้าย >> [481]
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2554
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๕๙๒-๖๐๔๐
จัดทำโดย : NAXsolution.com