Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 สามารถติดต่อ ได้ที่เบอร์ 02-592-6229 email pimonnews@pimolrach.go.th
 
 
 
 
บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ (คำสั่งที่ ๓๔๐/๒๕๕๔) 14 ก.ค. 2554
เร่งรัดการติดตามและรายงานผลการส่งเสริมกระบวนการแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๑๔๒๖) 14 ก.ค. 2554
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมาย ระเบียบ ที่ปรับปรุงและยกร่างใหม่สำหรับบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๔.๑/ว ๗) 14 ก.ค. 2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการถ่ายโอนบุคลากร (ไตรมาสที่ ๔) ( มท ๐๘๐๘.๒/๖๐๔๔-๖๑๑๘) [เอกสารแนบ] 14 ก.ค. 2554
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายที่กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๔๓๔) 13 ก.ค. 2554
เปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๙.๔/ว๑๔๒๙) 13 ก.ค. 2554
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีคำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน ๒๗ ราย 13 ก.ค. 2554
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๕/ว๒๖) 13 ก.ค. 2554
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑๓ (มท ๐๘๐๙.๕/ว๒๕) [บัญชีรายชื่อฯ] [ตารางอบรมโครงการ] 13 ก.ค. 2554
การจัดการแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๔๐๘) 12 ก.ค. 2554
โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๑๔ และรุ่นที่ ๑๕ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๔๐๙,ว๑๔๑๐) [บัญชีรายชื่อฯ] 12 ก.ค. 2554
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานและแก้ไขรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๓๙๒) 12 ก.ค. 2554
การตรวจรับรองงบการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (มท ๐๘๐๘.๕/ว๑๓๙๐) 12 ก.ค. 2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ ๓ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๕๘๐๘-๕๘๘๑) [บัญชีรายละเอียดฯ] 11 ก.ค. 2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งวดที่ ๓ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๕๘๘๒-๕๙๔๙) [บัญชีรายละเอียดฯ] 11 ก.ค. 2554
การอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดเก็บภาษีและการบังคับภาษีค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๑๓๘๕) 11 ก.ค. 2554
แนวทางเตรียมการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะอุทกภัย (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๓๙๔) 11 ก.ค. 2554
การสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๙.๙/ว๑๐๕๑, ๓๑๖๔) 11 ก.ค. 2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ)ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี (มท ๐๘๐๙.๔/ว๑๓๙๓) 11 ก.ค. 2554
การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๑๓๘๖) 8 ก.ค. 2554
<< หน้าแรก... [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] ....หน้าสุดท้าย >> [499]
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2554
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๕๙๒-๖๐๔๐
จัดทำโดย : NAXsolution.com