Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 สามารถติดต่อ ได้ที่เบอร์ 02-592-6229 email pimonnews@pimolrach.go.th
 
 
 
 
การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๘.๓/ว๑๑๖) 16 ม.ค. 2555
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีเงินช่วยเหลือตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (มท ๐๘๐๓/ว๑๑๕) 16 ม.ค. 2555
โครงการประเมินความเสี่ยงอัคคีภัยในชุมชน (มท ๐๘๑๐.๕/ว๙๕) 16 ม.ค. 2555
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (สำเนาคำสั่ง สถ. ที่ ๑๑/๒๕๕๕) 13 ม.ค. 2555
ให้ข้าราชการช่วยราชการ (สำเนาคำสั่ง สถ. ที่ ๑๐/๒๕๕๕) 13 ม.ค. 2555
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (สำเนาคำสั่ง สถ. ที่ ๙/๒๕๕๕) 13 ม.ค. 2555
ย้ายข้าราชการ (สำเนาคำสั่ง สถ. ที่ ๘/๒๕๕๕) 13 ม.ค. 2555
แต่งตั้งข้าราชการระดับชำนาญการ 13 ม.ค. 2555
แต่งตั้งข้าราชการระดับชำนาญงาน 13 ม.ค. 2555
การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้กับผู้บริหารงานท้องถิ่นและผู้บริหารงานที่ดินเพื่อบริการประชาชน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว๒๖๑๘) [บัญชีรายชื่อจังหวัดที่เข้ารับการประชุม] 13 ม.ค. 2555
ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑) (มท ๐๘๐๗.๓/ว๙๗) [แผนการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕] 13 ม.ค. 2555
การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้กับผู้บริหารงานท้องถิ่นและผู้บริหารงานที่ดินเพื่อบริการประชาชน (ภาคกลาง) (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว๒๖๑๗) [บัญชีรายชื่อจังหวัดที่เข้ารับการประชุม] 13 ม.ค. 2555
การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้กับผู้บริหารงานท้องถิ่นและผู้บริหารงานที่ดินเพื่อบริการประชาชน (ภาคใต้) (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว๒๖๑๖) [บัญชีรายชื่อจังหวัดที่เข้ารับการประชุม] 13 ม.ค. 2555
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง ๖ นักวิชาการคลัง ๓ นักวิชาการเงินและบัญชี ๓ นักวิชาการพัสดุ ๓ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๓ (มท ๐๘๐๙.๕/ว๗) 13 ม.ค. 2555
สารของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในโอกาสวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ 13 ม.ค. 2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ช่วงที่ ๒) (มท ๐๘๐๙.๔/ว๙๖) 13 ม.ค. 2555
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Early Childhood Health Care Management (มท ๐๘๑๐.๔/ว๗๖) 13 ม.ค. 2555
แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มท ๐๘๙๐.๔/ว๘๙, ว๘๘) 13 ม.ค. 2555
การจัดทำโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๕) 13 ม.ค. 2555
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (มท ๐๘๐๘.๓/๓๑๙) 13 ม.ค. 2555
<< หน้าแรก... [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] ....หน้าสุดท้าย >> [531]
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2554
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองพิมลราช
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๕๙๒-๖๐๔๐
จัดทำโดย : NAXsolution.com