Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 สามารถติดต่อ ได้ที่เบอร์ 02-592-6040 email pimonnews@pimolrach.go.th
 
 
 
 
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2007 17 ก.ย. 2556
แจ้งราคามาตรฐานเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สน.คท. มท 0808.2/ว1989 17 ก.ย. 2556
หลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ สน.คท. มท 0808.2/ว1988 17 ก.ย. 2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ สน.บถ. มท 0809.4/ว2004 17 ก.ย. 2556
ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ สล. มท 0801.1/ว72 17 ก.ย. 2556
รายการข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว163 16 ก.ย. 2556
เร่งรัดการจัดทำข้อมูลตามแบบ สบศ.1 - 3 (ครั้งที่ 2) สน.บถ. มท 0809.4/ว1991 13 ก.ย. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1984 12 ก.ย. 2556
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1959 12 ก.ย. 2556
ประกาศการจัดตั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา และการกำหนดเลขที่หนังสือ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว70 12 ก.ย. 2556
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ สน.สส. มท 0891.4/ว1973 11 ก.ย. 2556
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2556 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1981 11 ก.ย. 2556
เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.4/ว1954 11 ก.ย. 2556
ขอแก้ไขรายละเอียดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สน.คท. มท 0808.2/ว1974 11 ก.ย. 2556
การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว3663 10 ก.ย. 2556
แผนการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อใช้ประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.2/ว1945 10 ก.ย. 2556
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2556 สน.กศ. มท 0893.2/ว1943 10 ก.ย. 2556
ขอความอนุเคราะห์ขยายระยะเวลาชี้แจงกระบวนการรับแจ้งสิทธิ์ และลงทะเบียนเพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/1972 10 ก.ย. 2556
การเปิดรับใบสมัครทุนชีฟนิ่ง สน.พส. มท 0810.4/ว1968 10 ก.ย. 2556
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกรายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและรายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง กค. มท 0803/ว1971 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 10 ก.ย. 2556
<< หน้าแรก... [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] ....หน้าสุดท้าย >> [651]
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2554
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองพิมลราช
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๕๙๒-๖๐๔๐
จัดทำโดย : NAXsolution.com