Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 สามารถติดต่อ ได้ที่เบอร์ 02-595-6040 email pimonnews@pimolrach.go.th
 
 
 
 
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำหรับไปปฏิบัติหน้าที่ประจำใน ศอ.บต. เป็นกรณีพิเศษ กจ. มท 0802.3/ว715 13 มี.ค. 2556
การฝึกอบรมโครงการ การสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่7 - รุ่นที่ 8 สน.บถ. มท 0809.5/ว16 [บัญชีรายชื่อรุ่นที่ 7] [บัญชีรายชื่อรุ่นที่ 8] 13 มี.ค. 2556
รายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ (มืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับกลาง) รุ่นที่ 4 สน.บถ. มท 0809.5/ว17 [บัญชีรายชื่อฯ] 13 มี.ค. 2556
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว697 13 มี.ค. 2556
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งวดที่ 2 (เดือนเมษายน - กันยายน 2556) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว708 13 มี.ค. 2556
การแอบอ้างเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว711 13 มี.ค. 2556
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สน.บถ. มท 0809.3/ว696 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] 13 มี.ค. 2556
การอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบดำเนินงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย สล. มท 0801.3/ว703 13 มี.ค. 2556
แจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำรองห้องพัก ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว700 12 มี.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจสอบการคลัง อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตบ. มท 0805/ว699 12 มี.ค. 2556
ตรวจสอบการเข้าสู่ตำแหน่งบริหารของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว13 12 มี.ค. 2556
การกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นระดับ 8ว สน.บถ. มท 0809.2/ว14 12 มี.ค. 2556
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทสินค้าและบริการหรืองานโครงการที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 กค. มท 0803/ว698 12 มี.ค. 2556
การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว582 12 มี.ค. 2556
การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครูและพนักงานครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 สน.บถ. มท 0809.4/ว606 [แบบรายงานฯ] 12 มี.ค. 2556
การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สน.กศ. มท 0893.4/ว638 11 มี.ค. 2556
มอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฎิบัติหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการตามกฎหมาย ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ด่วนที่สุด สล. มท 0201.3/ว1028 11 มี.ค. 2556
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด สล. มท 0201.3/ว1018 11 มี.ค. 2556
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2556 ด่วน สล. มท 0801.2/ว672 11 มี.ค. 2556
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2556 ด่วน สล. มท 0801.2/ว51 11 มี.ค. 2556
<< หน้าแรก... [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] ....หน้าสุดท้าย >> [617]
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2554
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองพิมลราช
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๕๙๒-๖๐๔๐
จัดทำโดย : NAXsolution.com