Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 สามารถติดต่อ ได้ที่เบอร์ 02-592-6229 email pimonnews@pimolrach.go.th
 
 
 
 
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป (งวดที่ ๒) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๔๔๕) [บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณ] 13 ธ.ค. 2554
การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML) (มท ๐๘๙๑.๔/ว๒๔๓๖) 9 ธ.ค. 2554
โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๑ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๐๒๕๖) [รายชื่อผู้ดูแลเด็กดีเด่น ปี ๕๕ รุ่นที่ ๑] 8 ธ.ค. 2554
การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัยฯ พ.ศ.๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๔๔๑) 8 ธ.ค. 2554
ประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๒๔๔๐) 8 ธ.ค. 2554
แต่งตั้งคณะกรรมการโฆษกกระทรวง (มท ๐๘๐๑.๑/ว๖๙) 8 ธ.ค. 2554
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี ๒๕๕๕ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) (มท ๐๘๑๐.๔/ว๖๗) 7 ธ.ค. 2554
ข่าวสารการควบคุมภายใน อปท. วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ 7 ธ.ค. 2554
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๓/ว๒๔๓๓) 7 ธ.ค. 2554
การแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 7 ธ.ค. 2554
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๕/ว๕๕) [ใบสมัครฯ] [ใบรับฝากเงินฯ] [ตารางการอบรมโครงการฯ] 7 ธ.ค. 2554
ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๕/ว๕๖) [ใบสมัครฯ] [ใบรับฝากเงินฯ] [ตารางการอบรมโครงการฯ] 7 ธ.ค. 2554
รายละเอียดเพิ่มเติมการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี ๒๕๕๕ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๔๓๑) 7 ธ.ค. 2554
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๔๓๒) 7 ธ.ค. 2554
ขอความร่วมมือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรอกรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการจากภัยธรรมชาติ (มท ๐๘๐๙.๒/๑๕๘) 6 ธ.ค. 2554
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใน ก.จ. และกรรมการผู้แทนเทศบาล ใน ก.ท. แทนตำแหน่งที่ว่าง (มท ๐๘๐๙.๒/ว๔๘๖๗) 6 ธ.ค. 2554
แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เพิ่มเติม (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๔๒๙) 6 ธ.ค. 2554
การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๔๒๕) 6 ธ.ค. 2554
รายชื่อข้าราชการ/พนักงาน และผู้บริหารท้องถิ่นชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๔ 6 ธ.ค. 2554
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓/๒๔๒๖) 2 ธ.ค. 2554
<< หน้าแรก... [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] ....หน้าสุดท้าย >> [524]
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2554
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองพิมลราช
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๕๙๒-๖๐๔๐
จัดทำโดย : NAXsolution.com