Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 สามารถติดต่อ ได้ที่เบอร์ 02-592-6229 email pimonnews@pimolrach.go.th
 
 
 
 
การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ ว ๒๒๘๙) 4 พ.ย. 2554
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ ตามมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๒๒๘๘) 4 พ.ย. 2554
การส่งเงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๘.๔/ว ๐๐๑) 4 พ.ย. 2554
รายงานการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้ความเห็นข้อหารือของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย (มท ๐๘๐๔.๕/ว๒๒๘๗) 3 พ.ย. 2554
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๒๒๘๑) [บัญชีการจัดสรรงบประมาณ] 2 พ.ย. 2554
สถ.เร่งติดตั้งเครื่องกรองน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัย 2 พ.ย. 2554
การอยู่เวร รปภ.สถ. และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน พ.ย. ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๓๐๐) 2 พ.ย. 2554
ขอเลื่อนการสัมมนาโครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๒๒๘๐) [บัญชีรายชื่อฯ] 2 พ.ย. 2554
คู่มือการบันทึกรายการโอนขายบิล ผ่าน GFMIS Web Online (มท ๐๘๐๓/ว๒๒๗๙) 2 พ.ย. 2554
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ด่วนที่สุด ที มท ๐๘๐๓/ว๒๒๗๘) 2 พ.ย. 2554
เลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ (หลักสูตร ๕ วัน) รุ่นที่ ๑/๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๒๘๒) 2 พ.ย. 2554
ความคืบหน้าเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพื่อประกอบการขอรับ พ.ต.ก.) (มท ๐๘๐๙.๖/ว๓๖๓) 2 พ.ย. 2554
แบบแปลนและประมาณการราคาค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านของกรมทรัพยากรน้ำ ปี ๒๕๕๔ จำนวน ๗ รูปแบบ (มท ๐๘๙๑.๒/ว๒๑๖๕) [แบบแปลนการก่อสร้างระบบประปา] [ประมาณราคาค่าก่อสร้างระบบประปา] 1 พ.ย. 2554
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๒๒๖๓) [แบบรายงานข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ฯ] 1 พ.ย. 2554
แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (มท ๐๒๐๑.๒/ว๔๓๕๗) 1 พ.ย. 2554
ตรวจสอบรถนาคของกรมชลประทานที่พร้อมเคลื่อนย้าย (ด่วนที่สุด ศปภ./มท, ว 217) 31 ต.ค. 2554
ขอข้อมูลรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดอุทกภัย (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.ว ๑๐๗๗) 29 ต.ค. 2554
แนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติมเรื่องการขอรับการสนับสนุนถุงยังชีพ (มท ๐๘๙๐.๑/๙๓๖๔) 28 ต.ค. 2554
ให้ท้องถิ่นจังหวัดแจ้ง อปท. ในพื้นที่ส่งข้อมูลที่ท้องถิ่นจังหวัดเพื่อรวบรวมให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบต่อ (ศปภ./สถ./ว๒๒๗๖) 27 ต.ค. 2554
การขอรับการสนับสนุนถุงยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบอุทกภัย (วิทยุสื่อสาร สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๐.๒/๙๓๖๓) 26 ต.ค. 2554
<< หน้าแรก... [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] ....หน้าสุดท้าย >> [518]
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2554
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองพิมลราช
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๕๙๒-๖๐๔๐
จัดทำโดย : NAXsolution.com