Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 สามารถติดต่อ ได้ที่เบอร์ 02-592-6229 email pimonnews@pimolrach.go.th
 
 
 
 
แจ้งผลการทดสอบหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี ๒๕๕๔ (หลักสูตร ๗ วัน) รุ่นที่ ๒๖ และ ๒๗ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๑๗๘๕) [บัญชีรายชื่อฯ] 26 ส.ค. 2554
แจ้งผลการทดสอบหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔ (หลักสูตร ๕ วัน) รุ่นที่ ๕-๘/๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๑๗๘๔) [บัญชีรายชื่อฯ] 26 ส.ค. 2554
การดำเนินการโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารการศึกษาด้านการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๔/ว๑๗๖๙) 26 ส.ค. 2554
การเร่งรัดการเบิกจ่ายและการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๗๗๕) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 ส.ค. 2554
การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔) (มท ๐๘๐๒.๒/ว๑๗๗๑) [สิ่งที่ส่งมาด้วย ส่วนที่ 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย ส่วนที่ 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย ส่วนที่ 3] 26 ส.ค. 2554
ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงนิทรรศการงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๑.๔/ว๑๗๓๒) 26 ส.ค. 2554
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและประเมินบุคคลจากผู้ที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น และสอบแข่งขันได้จากหน่วยงานอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 26 ส.ค. 2554
การรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ (มท ๐๘๙๓.๒/ว๑๗๖๘, ว๑๒๘๙) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 ส.ค. 2554
การอยู่เวร รปภ.สถ. และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน ก.ย.๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๑.๒/ว๒๒๒) 25 ส.ค. 2554
สถานที่ตั้ง สถ. (มท ๐๘๐๑.๑/ว๔๒) 25 ส.ค. 2554
แบบและวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๗๓๗) 25 ส.ค. 2554
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๗๕๙) 25 ส.ค. 2554
หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๗๓๙) 25 ส.ค. 2554
การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๑๐.๕/ว๑๗๖๐) 25 ส.ค. 2554
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๔/ว๙๙,ว๑๗๕๘) 25 ส.ค. 2554
การดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๑๗๔๖) [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - 5] 24 ส.ค. 2554
สำรวจข้อมูลนิติกรที่ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ (มท ๐๘๐๒.๒/๗๔๔๙) 24 ส.ค. 2554
ประชาสัมพันธ์ รูปแบบการนำแนวทางการดำเนินงานและพัฒนางานสุขภาพจิตในชุมชนสำหรับ อปท. (มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๗๔๑) [รูปแบบการนำแนวทางการดำเนินงานและพัฒนางานสุขภาพจิตในชุมชนสำหรับ อปท.] 24 ส.ค. 2554
ขอให้จังหวัดแจ้งยืนยันยอดงบประมาณตามแบบรายงานผลการจัดสรรงบประมาณฯ งวดที่ ๓ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๗๒๔) 23 ส.ค. 2554
การดำเนินการมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (มท ๐๘๐๒.๒/ว๗๓๕๒) 23 ส.ค. 2554
<< หน้าแรก... [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] ....หน้าสุดท้าย >> [506]
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2554
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองพิมลราช
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๕๙๒-๖๐๔๐
จัดทำโดย : NAXsolution.com