สามารถติดต่อ ได้ที่เบอร์ 02-592-6040 email pimonnews@pimolrach.go.th
 
 
 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการถอนคืนเงินหรือการนำส่งเงินเพิ่ม (มท ๐๘๐๓/ว๗๗๔) 7 เม.ย. 2554
โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๑๑ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๗๕๖) [บัญชีรายชื่อฯ] 7 เม.ย. 2554
การดำเนินการโครงการประชุมสัมมนาและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๔/ว๗๖๙) 7 เม.ย. 2554
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) 5 เม.ย. 2554
การสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๙.๙/๘๕, ๓๑๖๔) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 5 เม.ย. 2554
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน และการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ รุ่นที่ ๒๔- รุ่นที่ ๓๐ (มท ๐๘๙๓.๓/ว๒๐๗๒) [บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ ๒๔-๓๐] 5 เม.ย. 2554
ประกาศ สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) 5 เม.ย. 2554
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (มท ๐๘๐๘.๔/ว๐๐๘) [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] 4 เม.ย. 2554
แจ้งนิติกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตรวจสอบข้อมูลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๗๖๑) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 4 เม.ย. 2554
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสัมมนามาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๒/ว๗๕๐) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 4 เม.ย. 2554
โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๑๐ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๗๔๕) [บัญชีรายชื่อฯ] 4 เม.ย. 2554
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและการรายงานสถานการณ์ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๓๑๖๗) [แบบรายงานอุทกภัย 1] [แบบรายงานอุทกภัย 2] 4 เม.ย. 2554
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๗๕๔) 4 เม.ย. 2554
ตราสัญลักษณ์โครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว 1 เม.ย. 2554
ขอความอนุเคราะห์การประชุมเชื่อมประสานแผนพัฒนาการเมืองสู่การปฏิบัติ (มท ๐๘๙๑.๔/ว๗๒๙) 1 เม.ย. 2554
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (มท ๐๘๐๒.๓/ว๗๔๘) [ดาว์นโหลดใบสมัครฯ] 1 เม.ย. 2554
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม๑ใน๙)ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๗๔๗) [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ] 1 เม.ย. 2554
โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๖) 1 เม.ย. 2554
ตราสัญลักษณ์โครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว 31 มี.ค. 2554
การประชาสัมพันธ์ ข้าราชการท้องถิ่นมีศักดิ์ศรี ไม่ซื้อซี ไม่ขายตำแหน่ง (มท ๐๘๐๑.๒/๓๐๒๐) 31 มี.ค. 2554
<< หน้าแรก... [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] ....หน้าสุดท้าย >> [483]
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2554
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๕๙๒-๖๐๔๐
จัดทำโดย : NAXsolution.com