สามารถติดต่อได้ที่ : 02-592-6040,088-022-7500 e-mail : pimolrach88@hotmail.co.th
 
 
 
 
 
 
ที่อยู่ ๘๘/๘ หมู่ ๔ ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย
ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ๑๑๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๕๙๒-๖๒๒๙, ๐๒-๕๙๒-๖๐๔๐
โทรสาร : ๐๒-๕๙๒-๖๐๔๐
website : www.pimolrach.go.th
email : pimolrach88@hotmail.co.th
 
 
 
๐๖๒-๖๑๕-๕๕๕๐ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช
๐๖๒-๖๑๕-๘๒๒๒ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช
๐๘๘-๐๒๒-๗๕๐๐ สำนักปลัด
๐๘๘-๐๒๒-๗๕๐๓ กองคลัง
๐๘๘-๐๒๒-๗๕๐๔ กองช่าง
๐๘๘-๐๒๒-๗๕๐๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๐๘๘-๐๒๒-๗๕๐๖ กองการศึกษา
๐๘๘-๐๒๒-๗๕๐๗ กองสวัสดิการสังคม
๐๒-๕๙๒-๖๒๒๙ หน้าเคาเตอร์
๐๒-๕๙๒-๖๐๔๐ หน้าเคาเตอร์
๐๒-๕๙๒-๖๑๒๐ สายด่วนงานป้องกัน
 
 
ประชาสัมพันธ์ ต่อ ๑๐๐ งานกิจการสภาเทศบาลเมืองพิมลราช ต่อ ๑๑๑
นายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช ต่อ ๑๐๑ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ต่อ ๑๑๒
ปลัดเทศบาลเมืองพิมลราช ต่อ ๒๒๒ งานสวัสดิการสังคมฯ และงานนโยบายและแผน ต่อ ๑๑๓
รองปลัดเทศบาลเมืองพิมลราช ต่อ ๑๐๓ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองพิมลราช ต่อ ๑๑๕
ผู้อำนวยการกองคลัง ต่อ ๑๐๔ งานสาธารณสุข ต่อ ๑๑๖
ผู้อำนวยการกองช่าง ต่อ ๑๐๕ ห้องทำบัตรทอง ต่อ ๑๑๗
ห้องคนงาน ต่อ ๑๐๖ งานจัดเก็บรายได้ ต่อ ๑๑๘
รองนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช ต่อ ๑๐๗ งานพัสดุ ต่อ ๑๑๙
ผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม ต่อ ๑๐๘ งานธุรการกองช่าง ต่อ ๑๒๐
เลขานุการ นายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช ต่อ ๑๐๙ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๐๒-๕๙๒-๖๑๒๐
ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพิมลราช ต่อ ๑๑๐ หัวหน้างานกฏหมายและคดี และงานประชาสัมพันธ์ ต่อ ๑๒๓
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2554
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองพิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ๑๑๑๑๐ โทรศัพท์ : ๐๒-๕๙๒-๖๐๔๐
จำนวนผู้เข้าชม 4,336,018 เริ่มนับ 26 ส.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com